Arkiv över september, 2013

Septemberliv

Skrivet 26.09.2013 
Ny diktsamling 2013

Ny diktsamling 2013

 

En ny diktsamling, Septemberliv, utkom 23.9.2013 på Förlags Ab Scriptum

 

 

2 kommentarer


Moralen polariseras

Skrivet 13.09.2013 
Obchod a tolerance

Obchod a tolerance

 

Den polarisering av moralbegreppen som äger rum i kultur, samhälle, kyrka och samfund är inte endast förvirrande, utan även oroande.

 

Den tyder på att populismen, detta att man stryker okunnighet och brist på ett nyanserat tänkande medhårs, har fått ytterligare fart i seglen på 2010-talet.

 

Att kunna skilja mellan gott och ont, mellan det som är konstruktivt och det som är destruktivt, är förvisso av stor betydelse. Men en strävan efter detta kan ha som bieffekt att individen, gruppen, nationen, och i sista hand världen, delas in i entydiga kontraster av svart och vitt.

 

Vad sådant kan leda till finns det rikliga exempel på i den mänskliga historiens annaler.  Utrotning av fiender, massmord, angrepp på folkgrupper och religiöst förtryck är några av de negativa synergieffekter som följer med det svartvita tänkandet.

 

Samtidigt som de flesta människor, oberoende av kön, ras, sexuell orientering eller etniskt ursprung, lever rätt så vardagliga och förhållandevis odramatiska liv, var och en i sin egen miljö, så ger storkapitalet, media, många regeringar och framför allt de sociala medierna och tv en bild av att världen och livet handlar mest om våld, okontrollerat sex och pengar.

 

Denna vinklade och ensidiga bild som matas åt oss kan bli en självuppfyllande profetia om den inte får motpoler.

 

De grymma krig, strävanden efter oacceptabel makt och de övergrepp av olika slag som förekommer, och som inte minst drabbar kvinnor och barn, ska vara föremål för samma motstånd som alltid förut. En humanist kan inte blunda för dem.

 

Men när strävan efter att skydda de svaga och sätta upp stränga regler för mänskligt liv och umgänge börjar drabba enskilda så har den rätta vägen tagit slut.

 

Inom många politiska rörelser, partier och organisationer, särskilt i högerinriktade och konservativa grupperingar, men även inom liberala, feministiska och humant profilerade sammanhang har moralism och krav på hårda tag och förbud börjat få skrämmande nyanser.

 

Ingen har rätt att ifrågasätta andra människors sexualitet och ingen har heller rätt att agera världspolis utan internationellt samtyckte, för att ta ett par aktuella exempel.

 

När till exempel i min egen trakt det finns präster, predikanter och självutnämnda teologer som anser sig ha monopol på den riktiga bibeltolkningen, motarbetar homosexuella pars som det borde vara självklara rättigheter att leva i kärleksfulla relationer, sanktionerade av samhället, så är det fråga om andligt övervåld. Med hjälp av rigida texttolkningars manipuleras människor tillbaka till ett annat slags förgånget samhälle. Man ger inte Gud en chans att genom nya uppenbarelser belysa en annan tids och en annan kulturs andra slags yttringar av det goda och av kärleken. Jesus sade för resten aldrig något alls om varken homosexualitet eller aborter. Bibeln kan tolkas på många sätt.

 

De konservativa väckelserörelsernas stora kyrkhelg hålls eller, beroende på när denna kolumn publiceras, har hållits traditionsenligt i Karleby i höst. Många av de undervisningstillfällen och kurser som ordnas där präglas säkert av välmenad andlighet och strävan efter en rätt kristen insikt i livsfrågor. Man menar sig söka Guds vilja i dag.

 

Men där finns alltid något som sticker i ögat, och som oroar en mer liberal kristen människa. Rubriker som ”Jesus och helvetet” eller ”Varför inte homosexuella äktenskap?” får det att gå kalla kårar efter ryggraden. Den senare frågan är för övrigt av en intrikat karaktär.

 

Ett totalförbud mot sexköp skulle för sin del innebära ett långt steg tillbaka till ett dubbelmoralistiskt viktorianskt samhälle där sexuella tjänster sopas under mattan och förvisas till en kriminella underjordisk värld. I Holland har staten hand om kontrollen av sextjänster. Då kan polisen, som i Finland förhåller sig mycket skeptiskt till ett sexköpsförbud, koncentrera sig på att jaga förövare i trafficking.

 

Vem bryr sig hos oss om den sexuella nöd som finns bland många ensamma och frånskilda i ett samhälle som spjälkats upp av själviskhet och kapitalistisk utsugning, ett samhälle där klyftan mellan rika och fattiga bara vidgas? För de rika är det ingen sak att ordna älskarinnor och sextjänster utanför samhällets allmänna ramar. Det ordnar sig alltid. Men kan fattiga handikappade göra det, ifall de på grund av utpekande till annorlundaskap och social isolering, inte har möjligheter?

 

Förenta Staterna för sin del är ett exempel på ett folk som låter sig lätt dras med av olika vindar. ”Vietävissä” som man så exakt säger på finska. Det var inte så svårt att få folket med på en ockupation av Irak, men nu är det ingen som vill bli inblandad i ett blodigt inbördeskrig där den vänstra handen knappast vet vad den högra gör, och där ingen med full säkerhet kan veta varifrån kemiska vapen trollas fram, och vem som i vilken situation använder sig av dem? Kanske amerikanerna har blivit lite klokare. Varför inte samarbeta med de krafter som vill ha sanning i FN? Det behöver inte vara med Putin, som har sin egen, nationalistiska agenda. Men det verkar vara lättare att slå på sirenerna och dra vapnet från höften, oberoende av vad resten av världen tycker.

 

På sitt besök i Sverige uttryckte, delvis med rätta, president Obama beundran för de nordiska lösningarna. Men sanningen är att även Norden i dag präglas av en utmattning av välfärden, ekonomisk förvirring, och av en oförmåga att kombinera det allmänna bästa med det enskilda bästa.

 

 

Inkast i Vasabladet i september 2013

Inga kommentarer